paulina szewczyk

Dyrektor

607-740-849, 513-319-558

dyrektor[at]gokswidnica.pl

Administracja i organizacja imprez

Iwona Urbańska

Księgowość

Specjalista ds. administracji

513-319-558

ksiegowa[at]gokswidnica.pl

sekretariat[at]gokswidnica.pl

Paulina PIÓRKOWSKA

Specjalista ds. promocji i organizacji imprez

513-319-558

promocja[at]gokswidnica.pl

MARIA KINCEL

 Specjalista ds. organizacji imprez

513-319-558

m.kincel[at]gokswidnica.pl

Marcin Wlazły

Pracownik gospodarczy

513-319-558

 

bożena trubiłowicz

Pracownik obsługi

513-319-558

 

Instruktorzy zajęć

Małgorzata PAWŁOWSKA

Pracownia rękodzieła 

513-319-558

MIRELLA BOJ

Pracownia krawiecka

513-319-558

GRAŻYNA SIKORSKA

kierownik zespołu Świdniczanie

513-319-558

Henryk Krakowiak

Pracownia malarstwa i ceramiki

513-319-558

Gminna Biblioteka Publiczna

DAGMARA GRUPA

Bibliotekarz

513-319-566

biblioteka[at]gokswidnica.pl

Gminny Ośrodek Kultury to niewielka instytucja kultury leżąca w gminie wiejskiej Świdnica. Zajmujemy się organizacją  wydarzeń kulturalnych zajęć z edukacji artystycznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Nasza instytucja posiada doświadczenie w realizacji rodzinnych wydarzeń, imprez plenerowych, warsztatów, spotkań autorskich oraz dużych festiwali muzycznych. Głównym planem rozwoju w obszarze działalności kulturalnej naszej instytucji jest wprowadzenie zajęć, działań, wydarzeń międzypokoleniowych.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należą:

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
3) tworzenie warunków do wspierania i rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
4) współpraca, w tym również międzynarodowa, z placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i sztuki,
5) ochrona dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie tradycji lokalnych, w tym artystycznych,
6) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w dziedzinie kultury, sztuki i historii.

W zakresie działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest również prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej. Biblioteka prowadzi działalność służącą zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych, w szczególności poprzez:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych,
2) obsługę użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie w tym zakresie z archiwum,
3) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,
4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom gminy,
6) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy,
7) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy,
8) współpracę z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną w kraju i za granicą.

Gminny Ośrodek Kultury jest jednostką organizacyjną Gminy Świdnica  https://swidnica.zgora.pl

KOntakt

NASZ OŚRODEK